מדיניות הפרטיות באתר ׳סמדר אורבך מאמנת רגשית לנוער וצעירים׳

כללי

 1. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמך תקנוןתנאי שימוש באתר סמדר אורבך מאמנת רגשית לנוער וצעירים (“התקנון“) שכתובתו www.smadarorbach.co.il
 2. כל המונחים במסמך זה, יפורשו כמשמעם בתקנון, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 3. האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שווה.
 4. כל ביקור ו/או שימוש באתר זה, בתכניו ובשירותים המוצעים בו, מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות כמפורט להלן. אם אינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע מכל שימוש באתר זה.
 5. מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

אבטחת מידע באתר

 1. מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים, ומפעילה מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על ידי משתמש במהלך השימוש באתר, ובכלל זה שם מלא, כתובת ודרכי התקשרות (טלפון נייח ונייד, דואל), (להלן: “המידע“).
 2. מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות סבירים ומקובלים, ועושה כמיטב יכולתה, על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ומניעת הגעתו לגורמים זרים.
 3. עם זאת, על אף מאמצי אבטחת המידע, לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף, למשל עקב פריצה למערכות או שרתי האתר. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל אובדן, שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי, במידע של המשתמש לרבות מבלי להגביל בפרטי כרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק שהוא בהקשר זה, ככל שייגרם למשתמש, והוא מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד מפעילת האתר בשל כך.
 4. פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים וינוהלו על ידי חברת הסליקה ובאחריותה. מפעילת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מחשיפתם, דליפתם או שימוש לרעה בהם.
 5. מפעילת האתר לא תישא באחריות במקרה של תקלה באתר, אשר אינה בשליטת מפעילת האתר. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד מפעילת האתר בשל כך.

 

שימוש במידע

 1. מפעילת האתר תהא רשאית לאסוף, לשמור וכן לעשות שימוש במידע, על מנת לאפשר את השירותים/הרכישה באתר, ו/או שימוש אחר בהתאם להרשאת המשתמש.
 2. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, תהא רשאית לעשות שימוש בכל המידע, לצורך ביצוע פניות ו/או משלוח הודעות לגבי מוצרים, שירותים, מבצעים ועוד של מפעילת האתר, ולמטרות סטטיסטיות כגון ביצוע סקרים. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות למשתמש מעת לעת בהודעות/הצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות, מסרונים, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי, ולא תהיינה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פיחוק הספאם” – סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמב-1982. מידע כנל ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ומובהר כי המשתמש רשאי להסיר, בכל עת, את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של מפעילת האתר על ידי פנייה למפעילת האתר ו/או בפנייה לדואר האלקטרוני של מפעילת האתר: smadar@smadarorbach.co.il
 3. מפעילת האתר תהא רשאית להתיר את הגישה למידע ו/או להעביר את המידע לצדדים שלישיים, לצורך ביצוע ההזמנות (ספקי מפעילת האתר), ו/או לצורך תפעול, ושיפור האתר והשירותים בו, לרבות התאמת מודעות אם וככל שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש, ולצורך ניתוח סטטיסטי, ו/או במקרה בו במקרה בו תעבור או תמחה מפעילת האתר את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו, ו/או כנדרש על פי דין.

 

Cookies ותכני צד ג

 1. המשתמש מסכים כי בעת שימוש באתר, תהא רשאית מפעילת האתר לשתול במכשיר המשתמש קבצים המאפשרים לה לזהות את המשתמש בעת הגלישה (Cookies), זאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, ולצורכי אבטחת מידעבהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. קיימת אפשרות כי חלק מהמודעות בהן יצפה המשתמש בעת ביקור באתר, אם וככל שתהיינה כאלו, יהא מקורן בצדדי ג‘, המשתמשים ב Cookies ואמצעים אחרים המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש. המידע הנל אינו מזהה את המשתמש, ומטרתו התאמת התוכן שיוצג בפני המשתמש. במקרה זה, השימוש שצדדי גאלה יעשו  ב-Cookies יהא כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא לזו של האתרמובהר כי המשתמש יכול להימנע מקבלת Cookies ולהסירן בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו, בעזרת קובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, מובהר כי נטרול  ה-Cookies עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 2. מודגש כי כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש, וכפוף למדיניות הפרטיות של הצד השלישי ולא למדיניות האתר. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד מפעילת האתר בקשר לכך, לרבות בגין פגיעה בפרטיות ו/או כל נזק.